设为首页收藏本站
宣传 宣传 宣传 宣传

旌德论坛欢迎您

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2424|回复: 0

父母之情无伦比,父母之情大过天

[复制链接]
发表于 2016-11-11 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
孝养父母歌1 f! m1 r! n( m2 Z
爹娘养育恩,未说泪先淋,肠断谈不得,断肠谈与人!# D. T# T% a5 ]+ x0 u
怀胎受折磨,魔障好难过,产育多凶险,生死须臾间!7 L+ C- c' r% Y- y7 W: K6 ^
腹中痛得紧,关爱腹中子,生子过鬼关,神天做主张!2 t( I+ j, ]3 p5 u$ f
子生血奔心,牙关眼翻生,剪下胞衣后,三朝才是人!
- g' w8 n( P( T$ B& U) B# ~- j尿屎撒满身,臊臭不堪闻,无半点憎意,洗换频苦辛!
2 Z5 @0 @1 E( r) v听得娃一哭,翻身把手擎,岁半周年来,一觉何睡成!
. E) U( G# a4 d8 s- U9 [  y冬寒腊月天,偻身抱儿眠,只因儿吃乳,漏胸在外边!
7 u. @) W+ U5 O. S4 v' l" o  i! S+ l发现儿病疾,头热心慌张,一日不得愈,终日食不进!
' I7 O% A  a8 B9 d' f幸得儿稍长,依台自能行,牵肠不放心,怕儿头面伤!
4 w7 L5 A+ i4 j4 k6 p如子性气歪,任他使性来,父母何偏爱,还说儿乖乖!# T; l: ^/ ]3 i& N
儿大身长高,转眼已**,亲心难割舍,不能在膝边!
- f3 n, u# q  X% M" i7 m. F虽耕少田园,辛劳苦种田,为儿还为女,苦攒血汗钱!% ^& Z" o7 P% A5 v/ n! H& o5 R
爹娘愁苦叹,皱纹堆满面,儿女将婚嫁,对坐愁凑钱!4 W1 k$ t% B" k8 F) u
沥沥总关情,寸寸丝丝恩,怎奈才华劣,依稀六七分!3 H! J1 T" A! K5 t0 r$ h" ~
五福寿为首,百善孝为先,父母生养我,孝亲有何难?/ H" Q3 j4 u* l) p5 O* ]& o5 a' y
养父母之身,舒父母之心,断除其烦恼,身后无忧愁!
; W& @0 _3 N/ K0 _3 j( _爹娘吾双亲,堂上佛两尊,尽心诚孝养,功德何别求?* @9 `' Q; F0 _- N  B8 W5 g  o
奉养吾双亲,亲无冷淡心,不生烦恼心,不起惊怖心!+ l. W# z6 ^+ D$ w0 `1 N3 s
诚孝吾双亲,令无愁闷心,没有难言心,不添愧恨心!# w9 A* I1 m1 M
孝养吾父母,竭力不容缓,亲力还亲为,且勿托勿懒!( |. O+ e" n; S$ C) I" j  n
勿因贫苦忙,拖迟延时间,诚心敬孝养,勤诚种恩田!
' U/ k' U+ _) e, l' i* B0 ?3 f8 x0 X树木欲清静,疾风动不止,子女欲孝养,双亲不能待!
* |6 f0 _2 v* P6 ?9 j+ Z勿待去世后,后悔时已晚,追悔莫急矣,心惭心难安!
8 ]3 W2 s" n. X& R9 M普愿全天下,所有父母亲,长寿身体健,安乐享晚年!
: E! I/ i( E, V9 s/ y4 }! F  \
6 @- T7 f  j# v: B  x8 M1 k! K世人当得行孝道,父母恩重大如天。
/ H" z" T# V% N2 q0 |    十月怀胎谨善护,时时常念胎可安
% P+ G0 K3 o% u9 S% q* y# ^0 N    一朝分娩心肝裂,生死门中转一圈。3 I$ g5 i, b4 e9 s4 w7 c6 e. H9 Q9 y
    醒来先问儿安否,哪管自身血流干。! Y; P1 P; b( O/ d: y. i
    日日夜夜勤看护,不使儿遭半点冤。+ S. N' ~# b0 z% |' Z# b' ~3 u
    一载哺乳儿身旺,母身膏脂为儿亡。# q5 N6 @' N9 Y0 z; w/ b4 M& s
    沾衣秽物母洗净,何曾半点留怨言。
2 E$ B* M- m3 j" t; F    父母怀中暖儿女,眉目心间尽笑颜。5 Z& K" ?# B0 d. v; l* k7 X- n3 q7 k
    一生操劳常挂念,万般辛苦一肩担。! M7 S: X9 \. C. i- ]1 O1 Y( A
    一生不求身安乐,只愿儿女无忧难。- O& P2 l7 s+ |2 F0 B( n
    一捧黄土撒手去,只装儿女在心田。5 z( g. f/ G% h, V& Y2 j
    劝君行孝须尽早,莫待亲亡孝也难。
7 x3 L( n' c# b( ?0 D5 {2 y    莫言工作忙不断,推杯换盏总有闲。
1 O4 h% j) ^5 q- c0 w9 N2 p    儿之生日娘苦日,不慰娘亲心怎安。
4 t9 Z; ~( }1 @8 o( A    心念父母炉中炭,莫忘隆冬三尺寒。
9 N( s& E  a8 z/ r( }    佳肴味美入口前,可曾问母腹中餐。
* A) h# a! {$ A! y& l" O0 @    心中常念常探望,莫依金钱替已还。
' o9 r5 b9 ^: L3 v' A( D. Z* z/ e& ?1 @    尽孝之人诸圣赞,不孝之人鬼也嫌- ~7 o: k5 q7 V* D8 C6 \2 W- J  D
    众生皆把孝道举,国泰民安方悠然。
9 z7 w0 ^$ k. K' d# T    一行孝,敬父母,严精慈血生我身,爹娘亲。
( C7 O5 C3 k* M: b" K: y: Y    二行孝,敬父母,养我育我又保护,莫辜负。0 Q# D9 u  r' x+ n* i' j6 i9 L
    三行孝,敬父母,传统美德须发扬,不能忘。
% f8 j6 }" W9 l  ]" {* n    四行孝,敬父母,言谈话语要体贴,笑满颊。
# g# x  z7 y/ t: C) c4 h. H$ U    五行孝,敬父母,春夏秋冬年复年,要周全。. f6 R  A1 U/ x1 o! v
    六行孝,敬父母,衣食温饱先长辈,真情对。
( I/ m) b6 a3 }$ _' z8 x    七行孝,敬父母,天涯海角常回家,惜晚霞。
; d1 ~! X4 @; W8 E8 m# i# j4 J    八行孝,敬父母,跪乳反哺将恩报,老有靠。
" Q$ P, {& r% I; D* o* M" h" [    九行孝,敬父母,新时承接旧时风,和乐融。6 Y. {7 {5 M9 \7 {) S
    十行孝,敬父母,教训儿孙做表率,兴家室。5 k/ z: P8 f' @. R5 n
高山再高总有顶,大海再阔也有边。0 y+ ?% l3 q) w; ]- s& z
父母之情无伦比,父母之情大过天。
: w3 `! t, g$ h. x( \十月怀胎受尽罪,娠妊反应第一关。
+ B; r% u( m# F  F4 }  f7 p头昏磨转站不住,恶心呕吐水难嚥。
/ l1 p% ~7 ]9 B. {, X4 n; D* P6 L月份越多身越笨,大腹便便行动难。7 X. W. _) J, M+ [/ O
腿粗脚虚身浮肿,贫血心慌气难喘。
' L0 [: X1 t5 D- N, [! e九个多月熬过来,分娩如过鬼门关。) G4 u% w! I; _5 Z2 W3 }
生死关头闯过去,哺婴育儿洒血汗。
5 t2 o5 ^, ?' g( }5 b/ l# ?: h# g白天背着把活做,夜间侧身搂着眠。& \  u; R, y' A+ F
擦屎刮尿不嫌赃,身暖湿窝娘心甘。
8 q* E6 _# J/ B/ n+ A% b$ A5 r恐怕惊醒梦中娃,不敢拉被忍风寒。$ j9 L: G$ D* g
蹑手蹑脚动作轻,敛声闭口不敢言。0 Y1 j. K) C2 `9 o2 a0 p: |* l6 o
夜间害怕蚊子咬,白天恐怕蝇子餐。
3 R5 B) R$ [6 V: ]夏季恐怕中暑热,冬天害怕上风寒。3 a4 @3 ?5 R6 d+ \/ U; y/ n
孩子喜欢娘喜欢,孩子啼哭爹不安。7 r# N9 u; a1 q$ o
这么拍来那么哄,装模作样逗孩玩。
- ~/ S$ I3 U+ \& _, g惦记冷来惦记热,照料吃来照料穿。
- c3 p  i" R3 T为使孩子发育好,除了喂奶再加餐。& ~! Y% P5 p. o
寻医买药忙诊治,打针输液送医院。
5 u* F5 v0 x& t3 [3 \; d1 B6 `, c' J孩子蹒跚学走路,恐怕磕碰落伤残。
7 j# h! d* d4 V; a手牵带扯紧扶持,趴下当马骑着玩。+ M' ]* @6 n5 @( p
孩子稍大到玩耍,怕人欺负心胆悬。- n# K# {- m% M
怕狗咬来怕车轧,怕掉河井坑塘淹。, k2 j5 E0 Q, u  |
望子成龙女成风,天下父母皆亦然。; z( y3 H: Q( M6 ]
不管家庭多困苦,送孩上学把书念。3 U" p/ b8 ]- C# }$ P/ r
购买文具不惜金,缴纳学费不疼钱。2 }9 N7 r9 `8 S. W6 d
家中有活不让做,爹娘再累自己干。1 Y9 N; y/ t/ x+ J; b2 L4 w: B  Z* n% H3 L- ?
晨喊孩子快起床,晚催孩子早睡眠。. [% A2 J4 b* ?$ T
心疼孩子学习苦,又怕不学光贪玩。
( E- p& U( _$ T$ N5 J好的留给孩子吃,孬的剩的父母餐。
; E2 S4 v6 ^. J) I常为孩子添新衣,破的旧的自己穿。
  d  O: `. v  ^为给儿女找工作,不怕花钱舍脸面。
. A1 c1 L, ^: r八方奔走寻门路,日不停来夜难眠。2 J. \* @" [# B% I! A# ]  d
一旦儿女嫁龄到,婚姻大事绕心弦。
' V6 B5 c2 P7 b盼娃找个好对象,志同道合婚美满。
$ C' f1 V4 L; M* q, t0 A+ |张灯结彩办喜事,手头再紧风光办。& H- E* ^1 L1 N2 i2 W
塌下窟窿欠下债,口省肚攒慢慢还。
2 F$ V% j7 T# X过上几年生下孩,父母高兴给照看。/ N" J" n$ ?4 R& H8 K
隔代之间爱更甚,把娃当成宝贝蛋。
; t7 W7 O( o: \3 h儿女成家立了夜,父母扔把儿女念。
8 a/ m7 E( C- k盼起过上好日子,恐怕儿女生活难。
* z# Y- j1 @  e( t* B* W做工希其厂兴旺,经商祈祷多赚钱。
/ T7 b# H- N. @6 c/ n0 x务农盼其大丰收,从军望其当模范。1 V2 V& Y# B9 C! m
执教期其当名师,科研望其克尖端。
) N1 Z, e% P* K% X  ~6 V1 i行医嘱咐当良医,为官忠告做清官。
9 a/ F9 n8 L) p3 b& x0 ^儿行千里母担忧,天气预报反复看。3 u# V5 h# V  e
可怜天下父母心,无私至诚金子般。
& ~4 u& \! F2 E) B6 U6 k好房让给孩子住,老屋寒舍度晚年。" w6 H- C$ A& ~6 b  u
儿女生病牵心脾,甘愿输血献器官。
: m8 I! g8 D, k3 f  p& t' v/ ~自己有病不就医,怕给孩子添麻烦。% ~; D& {5 D- f. t4 d, R3 \( \! n
呕心沥血为儿女,鞠躬尽瘁到闭眼。
$ B  m  O6 k0 n% X/ r1 S! b乌鸦反哺羊跪乳,小树尚把老树伴。
' @. Q" p( t! g8 \树木鸟兽知报亲,人生百行孝当先。1 w1 P, t* G7 v, e  a. N9 d; A

/ \$ |- o' f$ i; P隔窗望见儿抱孙,我儿只知他儿亲。
" o/ x; ]5 D' \% L  j( Q) Z9 Z心忧他儿**后,他儿饿断我儿筋。* X% i: Z# m6 }* S# T& {2 i
他把他儿当宝贝,简直视同命根根。
8 S" B  K  g2 L7 K一切围着孩子转,摘下心来不嫌疼。# b* }* [0 w5 |% e8 l4 @
疼爱孩子固然好,对待父母却不同。" y' U+ W# g0 i, c" v
父母如果有俩钱,好像拉屎引苍蝇。3 a7 p- `& P' K% v, x( y" i4 D, j
叫喊困难装可怜,掏不干你心不甘。$ B: N! M3 |" ?6 y* A
父母如果无收入,离的再近不上门。7 c8 U; o: j8 t/ L# t; b
如果父母尚年壮,让他来当勤杂工。
1 t3 \, Q8 i! {! i" G年老体衰不能动,亲人马上变仇人。
  @6 n# l% S0 p4 N0 A. r3 y不是给你冷脸看,就是盼你命归阴。8 H" j) U& \, W- C4 h
人间百善孝为首,赡养父母是美德。" R( c' d, h" W  |9 d. I% c0 K* e
法律法规咱不讲,单讲道德与良心。4 P+ j. |$ M" d( U( N
父母养你不容易,为儿成长操碎心。
- ^4 h( ~, @: Z0 W十月怀胎娘辛苦,盼你快快长**。
; u" ~  e  `! a8 d6 q% {: h# p) l* P一丝不挂到人间,父母从此忙不停。4 [* P; @1 \/ m1 _, }
挖屎喂奶洗尿布,心肝宝贝搂怀中。8 Z7 g: I) @2 }* s
儿若有病父母惊,请医买药急煞人。
- B+ T4 F  n( M0 x  N* W夏天怕热冬怕冷,睡觉给你打蚊蝇。
! V% ?; A! c5 l* `+ ?别的开支抠着算,供儿学习不心疼。  |- I3 C3 `1 \1 j  Y
学校毕业找工作,东找门道西托人。0 y8 G3 D" g" f; Q4 l9 d' P) [# L
找下工作找对象,心花怒放父母心。
. ^; }6 n0 Q$ U/ x7 M, p+ g0 B儿有子女成家业,养儿应知父母恩。
3 T2 E! E) ]) x% w: v6 M1 \吃穿用具不能缺,再穷不能穷老人。
8 s' t9 \9 _4 q/ T7 C精神赡养很重要,要让老人心高兴。' u7 f/ {# i# F
国事家事常拉呱,填平代沟要交心。. T/ c6 h( {3 h% s8 N) Q: W
忠孝两全人尊敬,谁人不夸好儿孙。
- G/ }: ]9 v6 [  x1 {; y' U, }: Q3 S2 Z& I6 ~
十报母! T8 y" ]0 `. F2 W9 G# y- s/ e
一报母累却因缘重,今来托母胎。! K2 E! S5 r6 O
月逾生五脏,七七六精开。
( W3 r1 p5 w5 n/ |7 z体重如山岳,动止却风灾。3 N% ~- Z, u4 v8 `- t' s
罗衣都不挂,妆镜惹尘埃。1 c. R0 _. Z( y1 S8 J3 v+ q. U
二报( ]- i" k, D' B- `1 c/ W4 \
临产受苦恩。
$ d/ V+ P8 y5 \( {1 g. M怀胎十个月,难产将欲临。  S7 m; M% w, a& h3 Y
朝朝如重病,日日似昏沉。
7 F" w' o& q4 ]. N. l: W- W难将惶怖述,愁泪满胸襟。
  J- \$ \+ P# u# W2 ]" m含悲告亲族,惟具死来侵。( }/ U( B5 J# a4 A1 \
三报+ N5 x* P) ]4 ]8 C  w
三报生忘忧恩。! x0 K/ o% w3 J) \' w
慈母生儿日,五脏总来张。
( m/ q$ l# r' H9 ]身心俱闷绝,血流似屠羊。
2 `5 r" {/ K" j, L) i! d% k生已 儿键,欢喜倍加常。3 e( }4 a. b' L5 S
喜定悲还至,痛苦彻心肠。* Y& N6 q! ~, G  I# [6 k
四报
/ L  O1 M- ?8 m/ t' {! B咽苦吐甘恩。颂日
9 w" y/ Z) |* h4 I! W* c父母恩深重,顾怜没失时。) y$ g* V0 s9 l
吐甘无稍息,咽苦不颦眉。
' T- b2 k& V! A  l3 Q2 p爱重情难忍,恩深复倍悲。' p6 z4 ?: I3 F0 J
但令孩儿饱,慈母不辞饥。
  p7 y; l0 O. w/ r. g2 T6 c* m五报
  L1 X! G- \3 V+ X3 l( A9 s日干就湿恩。颂日, u. Y1 e! ^) m# J5 B( }
母原身抽湿,将儿移就干。
# w, i6 q7 o" \( \* A, N两乳充饥渴,罗袖掩风寒。
, E  j+ r/ v3 z! N$ T思怜恒废忱,宠弄 能欢。; A& S" s" _% O6 a
但令孩儿稳,慈母不求安。0 k# b5 K; u2 v4 q0 b* F
六报
. S# Q7 ^- G# e/ D8 r/ @哺乳养育恩。颂日
, u7 @7 [8 e* t. B慈母像大地,严父配于天。
& Z: m% ^( W8 T+ p9 \3 U覆载恩同等,父娘恩亦然。* ], P  E* q; c) C8 i6 O
不增无怒目,不嫌手足挛。
5 y& `! o  l8 z$ W* Z; F# V; i4 z诞腹亲生子,终日惜兼怜。
' g# \  j8 W8 N6 P) M5 W7 W5 y七报8 ^' F  i1 g" p2 h
洗濯不净思。颂日
2 o8 i( J  v0 }! M( F本是芙蓉质,精神健且康。
" B3 E  w1 A8 r! \+ Z) W+ C眉分新柳碧,脸色夺莲红。6 I: F7 n6 r/ y6 a$ ^7 N9 F- q
思深摧玉貌,洗濯损盘尤。
+ y2 I; \. t! d7 r. A! }只为怜男女,慈母改容颜。, W- F( n: A6 n- X* ~- _
八报8 u9 @' a# r- p' s; J
远行忆念思。颂日
5 z# s0 c' p) f死别诚难忍,生离实亦伤。
1 `2 X1 R+ J& Q& @- x# k子出山关外,母忆在他乡。
1 v+ p  ~1 g& C日夜心相随,流泪数千行。
1 z1 U6 y) u' H! |* R4 b* m* Y4 j如猿泣爱子,寸寸断肝肠。, l) Q: r( p6 z) f5 Q3 o
九报% [- i! D# |* V+ z' E$ b8 @
深加体恤恩。颂日
# o# z3 b$ O6 Y父母恩情重,恩深报实难。- m% q2 ?0 J0 G2 W
子若原代受,儿劳母不安。1 f' B3 D4 ?# u: U
闻道远行去,怜儿夜卧寒。5 N- u; {4 p/ K
男女暂辛苦,长使母心酸。
- C9 ]0 I$ g' Z6 u十报
1 j( k9 U- _- z究竟怜惜恩。颂日) d4 f& V- c8 d4 N1 S
父母恩深重,恩怜无歇时。: g4 R5 P! D9 W- A1 k: ?  t7 q
起坐心相逐,近遥意与随。
% f  g3 M6 t6 J! Q' o! q0 N6 f母年一百岁,常忧八十儿。
! L/ M* J1 V9 a, R5 f: P5 _欲知恩爱断,命尽始分离。
9 J$ t$ E3 l; c: R" R! A' Y, ^
2 I0 ]7 R  G8 p. s8 u4 P; H# I一劝世人孝为本,黄金难买父母恩,5 [/ U# w) ^3 w8 x# J
孝顺生的孝顺子,忤逆养的忤逆人,0 ?" r. V( E0 I( |5 y$ G: a
为人不把二老敬,身披人皮不是人,8 X6 T4 Z% i' [% D) x
二劝媳妇孝公婆,为人要把孝名落,2 `4 L6 k/ E% a' G+ ]$ w
给你照家又干活,哄着孩子又涮锅,
' V8 X- h% C* t9 G" d& Q: K5 [家里地里都想着,以后你也当婆婆,6 i1 _9 S  Q- Y2 l

) j7 P& d! ~0 W+ }& p; o2 \( i别的闲言我不论,单说孝敬父母亲,
5 @0 b+ D& \5 Q& ^% P9 g5 w不论做官当百性,为父做母各一轮," I& ^; P! J) T/ y: m8 a& D3 L
亲生父母不孝敬,好象生毛一畜生,
, @4 j% Q% a9 X. \2 T6 ]3 s自从母亲怀了孕,行走坐卧不安宁,7 O# z. V8 ^7 r) h; W0 I
柑桔杨梅爱得很,三餐茶饭不想吞,
, t/ T: X3 k6 H. ^& d7 g求主保佑孩降生,洗屎洗尿娘料理,) ~3 x* s, S- F3 M  N1 ~
病痛灾祸娘挂牵,上树下河娘担心,
# k* `& V/ i4 R! n" ~夜夜抱在娘胸前,把儿当作命肝心,
' D, ~7 G3 ~- \  ~六岁就把学堂进,无钱不怕卖养牲,) e& ^$ a% K! u# J+ D/ q
初高大学钱不省,望子成龙出名声,+ O! u8 r* c3 t3 x/ E
有些儿女心太狠,长大**忘了恩,1 h6 w- k2 \! e8 i' f
父母当作外人整,总不怜惜半毫分,
' f- I+ h2 o5 m5 |- s日里砍柴挑大粪,夜里帮助引儿孙,
/ D  H0 L7 x  \9 x- w2 I为找钱米把命拼,围绕一个整家庭,
- Q; k. j1 G, M2 c/ S奉劝兄弟姐妹们,不讲孝心讲良心。, {; ~1 U+ m: {' ?' j
- `9 c2 |7 q! w% V
儿孝母歌
3 S6 v3 G$ v4 ]9 M父母恩情重如山,儿女孝敬理当然;0 w; ^1 e2 k) L3 K/ |' D1 E* |$ p3 x
有些人却不一般,竟把爹娘下眼观。$ l$ x' f8 E8 o% y2 h/ c
只管妻儿吃和玩,那管父母有无钱;
$ i; y/ ]  i# ^1 e* V小儿要心都愿献,父母顿饭也弹嫌。
% M% k! s+ |/ R+ x% ^: e& f视亲爹同长工汉,脏累活儿全部干;
/ D3 f0 F9 r8 E% ]# B全把亲娘当丫环,抱孙做饭洗不完。' S: d# V0 t. q6 p
不懂事者常吊脸,更甚脏言加白眼;. p0 n! J7 g' N& i3 p' c  G5 {6 J
说一千来道一万,如此作为应改变。9 |/ z- ?4 a) Q# S0 F3 s
今天我编劝孝歌,掏心话儿对君说:/ I7 I- w* f$ J, L, J3 w
亲父亲母都不敬,生儿养女有啥用;
; d9 W+ h" U9 b% Z7 @- N. T在世谁无老,都盼儿女跟前好。8 }+ |: v: Z. U7 f/ h
日月飞转快如电,不觉就到你面前;
# F* b6 ~5 j  A乌鸦还有反哺恩,羔羊也有跪乳情;
! A4 R8 m$ n4 X" g4 x人类更是有情感,孝敬父母看实践。
! q3 f2 D7 [+ W+ c9 f0 [( W6 y每日三餐送茶饭,早晚身边常问安;% t( R2 v& c  W- a; D9 v+ [4 Y
一年四季关冷暖,梳头洗脚常换衫。
" q3 p% e, B" ]# A! n父母外出保安全,陪伴身旁多扶搀;! v7 g. W9 W8 M  y, k! S
有病卧床多照管,端屎倒尿理当然。
" @* I2 r& f1 K3 @4 n父母心常宽,胜过死后摆门面;
/ M2 @( f, [; Z/ N$ T) b3 d; [劝君听我劝孝歌,无愧美名落。/ _: c7 K% s+ E
- l3 i6 {1 Y, m4 c' L* r" X
打你骂你莫强辩 子孝自然父心宽  
7 l/ @1 h) E9 ?5 e 倘若父母有病患 请医调治把药煎  
( ~8 t% o8 U" V7 ^# \  F 倘若一时钱不便 或借或当莫怨言  
0 n, j; i7 O2 f& L 父母百年闭了眼 衣衾棺廓要周全  : t& S, _9 F! T7 q+ g( q+ ?
 守丧行孝连葬掩 常言亡人入土安  
: l. H3 i6 l" a. m7 Q0 A: B+ n 有钱无钱量力办 富贵贫贱不一般  
. g5 Z) t0 A: w# m2 w 儿有果供灵前献 清明佳节烧纸钱  2 p+ x4 W# V/ l' `
 坟茔修好时常看 莫教风水有伤残  9 M+ C9 x. j' g5 `
 假若坟墓有缺陷 破甲伤丁不产男  7 p. a0 Y0 T# [. Z) d
 丁兰刻木真有显 王衰行孝跪坟前  
$ A2 G/ s: v1 K1 g* C) w3 M+ o3 G 人有诚心天有感 善事父母能格天  
3 ^8 o( p' I; p# B* K5 m% M 羊羔跪乳将恩感 禽兽还知孝为先  
$ D1 E5 m! x' t$ b3 S3 D& x0 l9 N. n 子尽孝道头一件 为媳尽孝贤名传  ; I+ A6 i" L- z+ f
 贤孝二子说不尽 再劝不孝忤逆男  * u8 O( P' L4 z4 N
 世上有等忤逆汉 忘了根本欺了天  
* j/ I# b) |4 v 养育之恩不思念 吃烟赌博懒耕田  ' x$ T3 n$ Q0 l4 S6 y0 |
 不孝父母有偏见 重爱妻子伦长短  & j# J) ?) ]6 O' e" `( c+ Z6 t1 R8 Z
 对待父母如奴汉 交朋接友如祖先  
9 Y$ C+ E) u4 s- ~ 父母吃穿不备办 照看儿女心太偏  1 J3 ^1 T& M' H* S8 ^
 父母有病不挂念 反说老病难保全  
) q  p. v7 m/ @' R) z8 Z9 Q( i 父母故后不伤惨 还说年老理当然  
. r  X; M0 o7 Z& P 妻子有病请医看 抓药调治不惜钱  
9 P- ~& U# q* `. I# q" s 妻子儿女命有险 拍手跺脚咒皇天  % o8 @4 S' f* C% }" c
 逆子逆妇狼心胆 天地不容入憎慊  ; Q5 C: D5 ?0 D' L7 k0 p
 法律定得甚明显 若犯王法不容宽  ; K( |4 I, B+ J0 @; H  r& [
 驾母拟绞殴者斩 杀者凌耻九族怜  % v* O0 ?8 c: W9 Z& I1 d
 王法逃脱天地显 雷击火烧或水淹  7 ]: x' _2 B2 l) N
 天律逃脱阴律现 油锅煎熬下刀山  
; N! f" [! g3 x/ ?( g 割心抽肠剜双眼 罪满转生六畜变  
  I& o$ O4 w% k1 E1 [ 不信专把天雷看 单击奸妇忤逆男  
7 o8 ~0 M1 {. g. @2 T0 S 孝顺不难有两件 我劝男女记心间  9 L! W4 Z/ O0 N# _* u4 B2 B) M
 或农或商或贵贱 莫嫖莫赌莫吃烟  4 G' M0 A8 H$ E8 v: L3 |
 如戒艳妆勤织纺 赐福检点奉老年  ) V0 A4 e" E9 S6 W; T; b
 这是一篇劝孝歌 刊印出世令人观
/ O$ P/ @% A  I- x孝歌) A( m% Y& @- A. b) Q: O
父母之情无伦比,父母之情大过天* y, j4 o9 y6 @. ~* e
养育儿女够艰辛,读书工作愈操心。' ?" w4 a4 w. ^0 @# l, L) D
求医治病愁婚事,料理家务还带孙。
. w2 I6 H# o  S/ a苦乐相依几十载,念念不忘父母情。: ]$ P+ A) k) T* `
家里经济不宽裕,财力有限心意诚。
" x9 `7 ^4 W$ U* ^送节贺年提果饼,捉只鸡来祝寿星。6 m3 H4 v# D7 _; d$ {
爷娘需物帮其购,家电不行即换新。
2 w  Z1 c0 Z: Y. Y9 N; W% p7 D抱着孙儿常看望,老爷老奶笑盈盈。6 a6 k3 H( Z' d& L- e: U+ d
老来大病是难关,治疗经费不一般。
" |3 |# b4 Y. r8 Q, `+ z5 X2 T有云兄妹应摊派,十指不齐难承担。) i! }; Y% a, p- B, G# S# q8 O! Q; i
豪爽儿郎挺身出,金钱不足由他添。+ ]% F; |0 u! l; G1 z3 V0 ^
均有责任符法理,各尽所能更周全。
" Z+ X, j# G, _* f8 s某男孝顺誉隣闾,爸妈瘫痪很艰难。
/ V- I, c9 k" |* E; \7 v工作抛弃搞护理,数年陪伴无怨言。
6 u  O2 C1 n; \/ V有女经商远在外,老母居家心挂牵。9 P! H2 J8 X+ D6 X5 Z  V9 P. g
奔走操劳忙不迭,夜用手机常聊天。
! U% a0 H: R- \亲切交谈详又透,如同相伴俩心安。/ A5 B% p' A% U, @7 e8 b  T
支持老人上大学,书画歌舞多喜欢!
+ O8 s# e: G1 n' ^  G神州建设景如画,陪同俩老去参观。
, m1 |- ^5 w' z/ t& K  W开车护送搀扶好,劳累奔波心里甜。
: i; L" X2 [, @4 F少年喂养病瘫母,抽髓救命写新篇。
0 j7 H' u4 A- k3 k8 y歧视老人品质差,孝敬爷娘众口夸。
2 j9 T; O8 j* w8 W1 D老迈痴呆不由己,更需儿女保护他。
  f; [  G# F  o( T“孝当竭力”古人训,“老年权益”国法查。
+ V) P( G) Q2 Z6 M1 [' [4 U家风好坏应清理,   弘扬孝道兴中华.
9 L, r3 Y4 C8 ~  p父母偶然患疾病,抓紧医治莫迟延;- J, A' w! X6 m
休说自己功劳大,爹妈受苦更在先;
$ U1 y2 X  u1 d( s: C$ y: L& Z生前尽孝亲高兴,粗茶淡饭也香甜;4 X5 f7 ~: X+ k: D7 K
一旦老人升天去,厚养薄葬也心安。: n6 ]2 Q8 i( Y) ]# K

6 w% q" ^1 B! q: I! F9 g: N老迈龙钟卧榻怜 子孝父慈伴晚年
4 A! Q/ d. H4 P3 I三载尽心奉为首 一生努力孝当先
' T2 `$ x8 _% {2 ^; d父爱养恩孰为补 操心吃苦我来填
( @% t0 r+ d' z不忘老人劳累苦 常思年少梦从前。/ Z" \8 ~! r) z& X) `! c; C# ?6 \; Y
" I2 b8 L+ `% O. t9 C
为人首先孝父母,下辈人儿照样还;
7 P& m1 Y! X/ I& ]' Y要问如何把亲孝?孝亲不止再迟穿;
$ c3 Q. e! e& {5 z! c7 O孝亲不叫亲生气,孝亲敬亲顺当先;' ]+ }8 v) Y8 L+ }
孝是人们传家宝,“孝”字育人出忠贤!
- [) S1 _3 Z7 r* J9 T' l
6 V- e. r9 ^$ S; o# x2 c$ l# `8 ]4 R; {/ J; s
牛舐犊儿燕衔物,犬知护子鸡守雏;
( D! l* j6 n% s  ^2 R, C7 j乌鸦返哺羊跪乳,畜哀禽鸣似人哭;
( Y0 T' j6 Y% V; y  f人若不知孝父母,定遭天杀和地诛。% h+ }+ s7 G; r( a* |! S. B- i) ?
劝孝歌 2 L: Z  R( \8 `
 孝为百行首,诗书不胜录。富贵与贫贱,俱可追芳躅。
: A; f3 n. K3 G) z$ }- a3 G6 D 若不尽孝道,何以分人畜?我今述俚言,为汝效忠告。+ s3 ~3 Y. O3 I( i- b
 百骸未**,十月怀母腹。渴饮母之血,饥食母之肉。' ]0 j  U3 R, b+ n
 儿身将欲生,母身如在狱。惟恐生产时,身为鬼眷属。
) K/ N* I( A8 o; o( ^$ e 一旦见儿面,母喜命再续。一种诚求心,日夜勤抚鞠。
: a. Q* j8 F: j5 P  I 母卧湿簟席,儿眠干裀褥。儿睡正安稳,母不敢伸缩。# O* G9 R1 O- G% h! n( r
 儿秽不嫌臭,儿病甘身赎。横簪与倒冠,不暇思沐浴。
2 L) {; Y6 c' _" A) |6 @3 p! X3 W 儿若能步履,举步虑颠覆。儿若能饮食,省口恣所欲。
; @7 s! j! A+ n: [7 u5 l! J3 @; O 乳哺经三年,汗血耗千斛。劬劳辛苦尽,儿至十五六。  t8 W+ E6 S2 p- k8 s6 w
 性气渐刚强,行止难拘束。衣食父经营,礼义父教育。
. V: |6 y1 H) f/ W 专望子**,延师课诵读。慧敏恐疲劳,愚台忧碌碌。( _( E& c- c' v) g5 k
 有过常掩护,有善先表暴。子出未归来,倚门继以烛。1 i# v" r; g2 |+ f: T* t- v# k
 儿行十里程,亲心千里逐。儿长欲成婚,为访闺门淑。
3 Y, u9 l+ q0 Q" v5 [ 媒妁费金钱,钗钏捐布粟。一旦媳入门,孝思遂衰薄。
- k! T( F; y4 ^' Q8 ^ 父母面如土,妻子颜如玉。亲责反睁眸,妻詈不为辱。) V. w% f% S' G2 R* P& ?+ \1 r
 人不孝其亲,不如禽与畜。慈鸟尚反哺,羔羊犹跪足。  d8 m7 I4 H( B" F, C
 人不孝其亲,不如草与木。孝竹体寒暑,慈枝顾本末。1 c8 d7 S# z- P9 r0 R" V+ P" F
 劝尔为人子,孝经须勤读。王祥卧寒冰,孟宗哭枯竹。5 q$ @- m/ W  Y5 \9 j& l; M
 蔡顺拾桑椹,贼为奉母粟。杨香拯父危,虎不敢肆毒。* v; i3 f2 U0 L7 o, j
 如何今世人,不效古风俗?何不思此身,形体谁养育?0 K9 y: R1 q0 _) r1 Q
 何不思此身,德性谁式谷?何不思此身,家业谁给足?
) b; h) h) q! \; C" G 父母即天地,罔极难报复。天地虽广大,难容忤逆族。' `: O$ o/ H. ~. }# L
 及早悔前非,莫待天诛戮。万善孝为先,信奉添福禄。
4 n6 V, y. K' T* \* `. X- H0 \! W4 s; H
《**规》. H8 {9 M; q2 Q; y/ ]6 V+ N5 R  @
 总叙1 |4 Z7 M. P' V7 m" L/ _
 **规 圣人训 首孝弟 次谨信& W3 V4 l. f$ b5 s/ N' h
 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文
/ ?5 B) i' {2 }9 P 入则孝
5 ~2 _. S2 R, X; e* P, B$ @ 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒6 Y1 p: y0 F3 P- P
 父母教 须敬听 父母责 须顺承
0 I3 V& I2 s$ s! {" V8 y: \  g 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定
8 r$ B2 i3 G( v1 m' {( P7 ? 出必告 反必面 居有常 业无变5 h! U" X% [. y: {
 事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏/ t) @) W1 l! ]6 B3 H! g& M  U& f
 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤" L" f" G1 o9 E' n
 亲所好 力为具 亲所恶 谨为去8 d5 Z6 m) b. D+ s* t
 身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞0 N: Q: s7 A) @1 a  k4 y$ q9 a
 亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤
  _3 Z/ ^. J6 Z 亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声
3 V3 {# I! v! [/ e- e. R$ ^ 谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨( R; z( T8 t5 h" K( Z  S
 亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床) @- A/ y$ f% ?5 ?3 K. `$ V
 丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝, {  ]8 h4 D( C2 {
 丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生; S* T$ o; a: S
 出则弟- W+ M& }. `# o$ K& v7 X
 兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中. X4 s! m6 q: ^: {) f
 财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯$ a0 P5 Y, }& Z( G
 或饮食 或坐走 长者先 幼者后( j* m0 a! @  z& F2 N' T
 长呼人 即代叫 人不在 己即到
. Z3 @! F, S, B5 |8 e2 A 称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能) g  H3 J  L( F6 ]- a7 g' q
 路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
4 J. Q2 t3 K6 j1 j: j( P 骑下马 乘下车 过犹待 百步余
- a, L$ Q$ Q% C7 X2 L 长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐4 Y% I6 ?9 p4 k) M& {
 尊长前 声要低 低不闻 却非宜
* A; o3 P# E% H: B0 p8 n$ r) ` 进必趋 退必迟 问起对 视勿移
% A0 s* u' y1 m: R( X 事诸父 如事父 事诸兄 如事兄
4 {  {, C0 f' w' M! |: l 谨7 A7 ~: ?, O1 A
 朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时
* y+ n  T, N: u/ M' {. w 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手
. l: c4 [9 j/ k8 I" B" Q 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切
$ c* C' p6 r, [9 l8 F' @! n 置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽
7 {# K0 D- x& R4 ` 衣贵洁 不贵华 上循分 下称家
# O5 c" v: l1 @$ `# z 对饮食 勿拣择 食适可 勿过则5 d% {, W, ~# q9 B* l
 年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑
) F" I! j+ C0 q/ i 步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬5 V6 a9 X3 y0 \! Y) B# l
 勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀' R9 t  }' @! o! F
 缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱
6 N0 r) ?4 H/ ?: G. | 执虚器 如执盈 入虚室 如有人
$ z  p* B( @. W8 f8 u2 o  W2 [6 _ 事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略5 X4 D/ @) R7 _1 |3 c
 斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问
8 T$ L7 Y: N5 L. \ 将入门 问孰存 将上堂 声必扬
+ Z7 N( E; \' ?. Q! { 人问谁 对以名 吾与我 不分明
& e8 P# S( G6 t5 o+ t 用人物 须明求 倘不问 即为偷$ Q3 x1 X. y2 J+ y
 借人物 及时还 后有急 借不难1 ~$ l, D' ?! w3 ^9 K
 信
& q1 j( M5 g- T0 `' i 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉
( S* x; I1 _1 z" A/ ]* } 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧, r4 |5 N3 m% X
 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之
. p0 Y. x% O0 [9 A 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传
  T2 }+ k+ ?7 E4 n/ I9 ~8 ]# i 事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错
6 c+ _7 c+ V  n, M 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
+ `! d; Z9 c& }  i& C 彼说长 此说短 不关己 莫闲管, O0 j0 ~! n) a7 Q3 @
 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻: n! u" X. a7 s' Q" N6 l
 见人恶 即内省 有则改 无加警7 y! C7 k7 z( x3 e
 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺& I9 s: X/ C/ \" \* T6 D. g
 若衣服 若饮食 不如人 勿生戚# I+ o1 m- g" w4 L
 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却
$ p0 `6 q6 ?% `: n9 S: { 闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲+ `; A* A) o' w$ Z. m9 b
 无心非 名为错 有心非 名为恶0 h6 l# E9 P. S: o- n) q3 P
 过能改 归于无 倘掩饰 增一辜
2 D7 Y+ J: G% F; ` 泛爱众0 u% b8 \8 m0 u& a
 凡是人 皆须爱 天同覆 地同载' o7 K; x# H! N
 行高者 名自高 人所重 非貌高+ l* {8 L% [' a( F9 ?* S4 S$ O
 才大者 望自大 人所服 非言大
1 d( ?3 Q& k% L8 h) J+ Q9 Z 己有能 勿自私 人所能 勿轻訾  v' K7 ^2 g. {$ ?+ W
 勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新! p: D# S0 o/ i3 R, ]  M
 人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰2 ^& l9 ]2 ~3 s5 u
 人有短 切莫揭 人有私 切莫说
- l) h8 ?) y& U 道人善 即是善 人知之 愈思勉" B# \, F& L, r, d0 y
 扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作
1 c+ H7 @" q, ^2 `9 ~- y 善相劝 德皆建 过不规 道两亏
; t) ]) H7 ^  B" @' z# d4 ^ 凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少
+ K% _3 q# X7 D) I" c( B; }5 y1 l3 m 将加人 先问己 己不欲 即速已
% Y5 d4 K) m9 ?  t 恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长
* `8 P9 k& ~9 } 待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽
& {* E& v6 T9 z$ b: K0 ~+ V" K8 Q# H 势服人 心不然 理服人 方无言
" P( I) R& m$ \6 b6 L* K 亲仁
, {2 x, Z1 o( C5 j 同是人 类不齐 流俗众 仁者希
8 A( q7 _' V6 [- d 果仁者 人多畏 言不讳 色不媚
; ?" u! q5 X# ?/ {$ Q2 ^ 能亲仁 无限好 德日进 过日少
$ d# m5 }1 l1 l* N, M8 T: ~2 d4 P 不亲仁 无限害 小人进 百事坏
- Q. m3 d$ @  c 余力学文( g# J; z; z- Y' O6 G
 不力行 但学文 长浮华 成何人
# l* V. |/ i" u$ a0 c 但力行 不学文 任己见 昧理真
) k+ M6 J/ \/ F# c5 A  [ 读书法 有三到 心眼口 信皆要
6 v* o7 U4 K. N9 U8 B 方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起
4 X* f5 ]. V- A2 j 宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通1 H6 B% w4 G7 [) @
 心有疑 随札记 就人问 求确义
1 b0 L  P( ~0 E3 T5 F2 f 房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正* e/ C* x) C* O6 R
 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
7 \$ M" J; a4 q 列典籍 有定处 读看毕 还原处8 u; I! N9 |8 q% F! i* X
 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之
% w8 Y3 g! R4 q2 f. n 非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志
. Y% \( ~7 {. [" z  C- } 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致! `4 D2 [) F! _# ?) ~' J! n
$ G* J7 G5 U& I. \  P) P$ e$ y
祭母祭文
0 J7 v2 B7 u7 [) k# m  ?. g母亲虽只是一个平凡质朴的农村妇女,
; h: M& s3 i/ C0 G" F却是我情感世界的玉皇大帝。, P% i" K6 D" P/ Z3 A
回家看母亲的次数屈指可数。
" ?; ~6 e0 g5 V% q写下这些文字,权作对母亲的思念和悔罪.....................
4 J4 o+ _) X. k* p( J$ E 1
' R) U, @& B& `1 ^3 p# y 苦日子过完了
0 b; O: v' j) m' q0 g 妈妈却老了( l- j0 `+ U8 X' s
 好日子开始了  D9 n7 ]! F) `. g# L7 E
 妈妈却走了
2 y4 Y! h" f4 {2 X+ w) K5 O 这就是我苦命的妈妈
2 b. Q8 v3 B! l3 \) y7 t5 ^, T 妈妈健在时+ O0 c, k* z+ I. J
 我远游了# T7 j6 J/ f/ Q# s
 我回来时
  z" a9 {( p: [, ? 妈妈却远走了
9 \5 i5 V  T$ g) A+ k. C2 r- M" [1 p 这就是你不孝的儿子
; ]9 T% ~1 N$ n( F7 x' h 22 i$ b  ]4 z$ w0 U8 {
 妈妈生我时5 W3 b+ ?+ _. `0 t3 ^
 剪断的是我血肉的脐带% \4 A6 F" P0 {! Z' C4 V
 这是我生命的悲壮
: \& T6 _7 ]' f( O' T 妈妈升天时
+ k+ n3 b4 t3 x( [; r5 | 剪断的是我情感的脐带$ e4 R; E% }4 m
 这是我生命的悲哀) L8 j: h/ t" {# V, y+ q; W
 3
( W9 @2 Y; @8 {: w 妈妈给孩子再多2 P' U+ h) |9 ^( Y3 d5 \9 |
 总感到还有很多亏欠
$ v4 R# _+ b1 T2 t$ d2 c 孩子给妈妈很少0 M& y* l! Q" }
 都说是孝心一片
4 ]8 @6 h2 B# ~7 C" \ 4! J: E3 l* X6 s( @
 妈妈在时
' j0 r" ?/ `  ~: R “上有老”是一种表面的负担
3 X+ D* f  M- `6 w 妈妈没了  j+ }( B1 v6 R$ a
 “亲不待”是一种本质的孤单% l/ ^3 r; }" U8 E% [: W2 I/ [* C
 再没人喊我“满仔”了, r2 A! h" E# N1 V$ M' T3 ]
 才感到从未有过的空虚和飘渺
$ F4 q: X( B  Q: J! d6 ^: @) T 再没人催我回家过年了
2 M4 s2 c6 Y. W 才感到我被可有可无了
: e1 E0 i' Q7 d# g- w2 N. `: x" I  L 5
9 b& ~  d4 l5 }0 c5 h* t 妈妈在时% j) w) F. |0 K8 }) N
 不觉得“儿子”是一种称号和荣耀
; Z& }- q! g6 H% M7 v9 }- L: m 妈妈没了
* `! g4 `0 S3 v' b2 P 才知道这辈子儿子已经做完了
7 y8 R1 e- h' M* a- Z 下辈子做儿子的福分3 C  f& S; l4 o8 Z. |! Q
 还不知道有没有资格再轮到) F7 U. j2 o* W% [7 O7 h. O7 W1 j
 6
/ K% c4 \+ o# i& }& J$ S, n 妈妈在世% ^0 B1 P4 d  s
 家乡是我的老家" Q2 p7 K* l& F6 T
 妈妈没了6 k* T9 j/ h. t. ^
 家乡就只能叫做故乡了( g- V. G$ g0 N% f3 f
 梦见的次数会越来越多0 P( T* Y9 }1 L1 ?; o+ t  }! Y  Z; b
 回去的次数会越来越少% f& M5 x. y1 y: @' G! A2 G: o" f! v
 7) M& q. U# P* x  P" f( l% }  ?
 小时候,妈妈的膝盖是扶手0 U$ B+ J: F* Z1 T2 X
 我扶着它学会站立和行走
; h( w- ^, X$ I* X+ I1 ]$ ^ 长大后,妈妈的肩膀是扶手
' E4 R6 k* S7 S# T$ R$ o+ A8 f9 x 我扶着它学会闯荡和守候5 s% p  a9 w0 j9 ^) `
 离家时,妈妈的期盼是扶手! a1 x8 K% _: e6 K3 S; A7 C
 我扶着它历经风雨不言愁. b2 c3 N- R8 }' C, `6 n- f( J. t+ u
 回家时,妈妈的笑脸是扶手
5 y1 J6 h' S3 n8 p' w, |& L 我扶着它洗尽风尘慰乡愁9 u/ i0 z, ~2 e0 m+ Q1 D
 妈妈没了
! V' R& T1 N! K- t% k3 |; w 我到哪儿去寻找4 l7 `' `2 {1 x- Y5 o
 我依赖了一生的这个扶手
+ [& V7 A/ {, J# O( G$ w 80 ~# a, Z. U; x+ @: n
 妈妈走了1 I, a) V1 u1 c. V
 我的世界变了& I  Q* U6 T0 L  r% a
 世界变了% [3 q, w* C  @$ s
 我的内心也变了, E! L. w: D8 r- U
 我变成了没妈的孩子
7 \7 K6 W" v2 b% Y 变得不如能够扎根大地的一棵小草# H9 J8 @' w6 Z7 o3 P/ i& F" p1 i
 母爱如天
6 q% D" Y) c$ K* P 我的天塌下来了
5 p: ]/ N8 h" L 母爱如海7 n4 N$ I% `% Y6 H
 我的海快要枯竭了
: q4 F9 F* _( p 9; a4 ^& m: H" R- T
 妈妈走了; T! T# l' b4 y% U$ c$ J% x
 什么都快乐不起来了
  K7 {! f8 R3 i1 e 我问我自己
, u' g5 J# [* F; y" u  ?1 g! y 连乐都觉不出来了
; Y, R6 E( w9 F# Q 苦还会觉得苦吗?
1 I* M7 N1 Y( C! Z+ o- N, t 连苦乐都分辨不出了
. E: v% u5 x1 d' f. g0 I 生死还那么敏感吗?
, e9 a% H: |. w  ^" s* x$ t 连生死都可以度外了: P. t8 M9 k) r3 d, M, b
 得失还那么重要吗?
2 j- P: z6 m0 G" d: O6 ~' s 10
; V0 w* N3 }# r 慈母万滴血
. u0 b' |9 a+ i% h3 t$ A2 c" C 生我一条命
  I. F; l: u! Z$ Q# w 还送千行泪
$ @2 D* k+ D6 I5 H/ z5 m+ h& G 陪我一路行
  i, I8 F9 T# j+ o' f/ z9 m( Y. l 爱恨百般浓
, Z; W; G- u2 d1 ?2 u! o  [7 s 都是一样情
. L5 B( N# ^9 U* t" a& ]' o! j& s- ~* l 即便十分孝: W" a& U% |& ]5 {) v% I: v
 难报一世恩, y$ c* j$ T6 x7 ]$ [
 ——万千百十一
) G7 o5 F3 k1 i+ o 一声长叹8 I% O, H7 Q" i; {6 a/ X
 叹不尽人间母子情.....................
6 p1 u$ F" c! V$ v; E' I4 n- R
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|免责申明:旌德论坛信息均由个人用户发布,本网不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。|广告招商联系电话:13681721498|旌德论坛 ( 沪ICP备12036612号   

GMT+8, 2019-11-14 14:23 , Processed in 2.796875 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表